Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DECYZJĄ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

nr 25/2014 z dnia 31 lipca 2014r.

na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.1457) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, po. 368) w zw. z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzeniu programów szkoleń złożonego przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego APUS z siedzibą w Częstochowie,

zostały zatwierdzone na okres 5 lat:

  1. Program Szkolenia dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
  2. Program Szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
  3. Program Szkolenia dla wolontariusza,
  4. Program Szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. Program Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna

Więcej informacji dotyczacych w/w szkoleń można uzyskać pod nr tel. 34/ 361-56-15 lub
e-mail: iwona.krawczyk@apus.biz.pl , halina.dudzik@apus.biz.pl

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS