Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skuteczny menadżer to przede wszystkim osoba potrafiąca doskonale zarządzać pracą innych – bez tej funkcji w przedsiębiorstwie nawet najlepsi pracownicy nie są w stanie zapewnić sprawności w działaniu firmy!

Dlatego pełniąc obowiązki menadżera powinieneś/aś zadbać o: motywowanie pracowników, odpowiednie zarządzanie personelem, wyciąganie wniosków, rozwiązywanie konfliktów i wzbudzanie kreatywności w zespole!

Efektywne wykonywanie menadżerskich obowiązków zależy głównie od posiadanych umiejętności miękkich, które każdy z nas jest w stanie wytrenować.

Oferta Akademii Menadżera to zestaw szkoleń, które pozwolą ci na jeszcze bardziej efektywną pracę lub na kompletne przyuczenie w przypadku objęcia takiego stanowiska.

Poniżej przedstawiamy kilka z naszych standardowych szkoleń:

 


1. LIDER W ORGANIZACJI
- czyli jak skutecznie budować autorytet.

Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych lub od niedawna sprawujących te funkcje, do osób pragnących doskonalić swoje kompetencje.

Budowanie autorytetu i wiarygodności menadżera w relacjach z prcownikami i współpracownikami.

Czym jest autorytet i kim właściwie jest lider?
Co różni lidera od przywódcy i kiedy jeden może stać się drugim?

Świadomość mocnych i słabych stron
Świadomości lub autodiagnozy z wykorzystaniem kwestionariuszy (np. ról zespołowych M.Belbin)

Rozwijanie i kształtowanie mocnych stron lidera, jako podstawa budowania autorytetu
Bycie liderem w środowiskach wysokorozwiniętych i słabo rozwiniętych:

 • zarządzanie przez komptenecje;
 • zarządzanie przez cele
 • oddelegowanie zadań
 • zarządzanie demokratyczne
 • dbanie o atmosferę pracy.

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

2. BUDUJ EFEKTYWNY ZESPÓŁ

Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych lub od niedawna sprawujących te funkcje, osoby kierujące zespołami lub rekrutujące do zespołów. Dla członków zespołów, kórzy pragną poznać mechanizmy kierujące zespołami i sposoby budowania synergii w zespole.

Wzrost kompetencji menadżerskich sprzyjających do budowania dobrych relacji w zespole i efektywnej pracy.

 • Wprowadzenie do pojęcia zespołu
 • Jak utworzyć efektywny zespół
 • Aktywizowanie zespołu w zależności od etapu jego rozwoju
 • Komunikacja w zespole - wzorce i wpływ na poziom efektywności
 • Role grupowe
 • Wynaczanie celów dla zespołu - cele grupowe a indywidualne
 • Główne przeszkody w pracy zespołowej
 • Indywidualna strategia budowania efektywnego zespołu

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 750,00zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

3. TRUDNA SYTUACJA I KONFLIKT W ZESPOLE

Dla sprawujących funkcje kierownicze, rozwiązujących sytuacje konfliktowe oraz pracowników wszystkich szczebli pracujących w warunkach stresogennych i powodujących napięcia.

Zdobycie umiejętności i wiedzy na temat rozpoznawania i kontrolowania przebiegu konfliktu, nabycie umiejętności efektywnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi na poziomie zawodowym i osobistym.

 • Podstawowe pojęcia dotyczące konfliktu
 • Przyczyny konfliktów - określanie podłoża
 • Przebieg konfliktu - fazy
 • Style reakcji na konflikt wg modelu osobowościowego
 • Diagnoza własnego stylu
 • Konflikt w organizacji
 • Negocjacje i Mediacje - jako sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja w konflikcie
 • 4 płaszczyzny komunikatu - czyli psychologiczny model komunikowania się wg Schutza von Thuna
 • Komunikacja asertywna
 • Analiza Transakcyjna - czyli w co grają ludzie

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 750,00zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

4. MENADŻER - SKUTECZNY MOTYWATOR!

Menadżerowie średniego i wyższego szczebla, którzy chcą podwyższyć umiejętność motywowania.
Pracownicy działów personalnych lub działów komunikacji i PR, odpowiedzialnych za przygotowanie systemów motywacyjnych.

Wzrost kompetencji menadżerskich w motywowaniu pracowników do pracy twórczej i zachowań projakościowych.

 • Określanie potencjału pracowników
 • Rola menadżera w kreowaniu zachowań pracowników i współpracowników.
 • Techniki wywierania wpływu
 • Ewolucja poglądów na rolę motywacji - modele motywacji
 • Motywacja, motywowanie i system motywacyjny.
 • Istota, miejsce i znaczenie motywowania w działalności menadżera
 • Narzędzia motywowania pracowników
 • Motywowanie do pracy twórczej - pobudzanie kreatywności pracowników oraz projakościowych zachowań

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

5. ROZMOWA KIEROWNICZA / OCENAJĄCA

Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla, których zadaniem jest prowadzenie rozmów oceniających podległych mu pracowników

Rozwijanie konkretnych i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu przygotowania się do rozmowy, tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy, oraz przeprowadzania rozmowy oceniającej.

 • Definicja, cele i założenia skutecznej rozmowy oceniającej
 • Powody, dla których rozmowy oceniające są traktowane jako zło konieczne w organizacjach
 • Przebieg konfliktu - fazy
 • Korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonej oceny oceniające dla firmy przełożonego oraz dla pracownika
 • Jak przygotować się do rozmowy oceniającej?
 • Najczęstsze błędy popełniane przez przełożonych w zakresie oceny pracownika
 • W jaki sposób uzasadniać wnioski o zmianie warunków pracy i płacy aby były one dowodem, iż pracownik zasługuję na podwyżkę czy awans

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

6. ZBUDŹ KREATYWNOŚĆ - INTEGRUJ ZESPÓŁ

Szkolenie adresowane jest do menadżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności w zakresie kreatywności własnej i zespołu pracowników.

Poznanie technik i metod sprzyjających kreatywności osobistej menadżera.
Doskonalenie efektywnego rozpoznawania problemów i dostrzegania możliwości, gdy inni ich nie widzą.

 • Komunikacja w organizacji i jej wpływ na integrację zespołu
 • Kreatywność osobista menadżera a kreatywność zespołu
 • Siła założeń - gra menadżerska
 • Techniki i metody kreatywnego rozwiązywania problemów i generowania pomysłów:
  • Metoda SCAMPER,
  • Metoda Sześciu Kapeluszy,
  • myślenie równoległe E. de Bono,
  • Burza mózgów,
  • Metoda W. Disneya
 • Zasady pracy twórczej w grupie
 • Delegowanie zadań

Szkolenie trwa 2 dni x 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS