Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


1.  PRAWO PRACY

Menedżerowie, specjaliści personalni, pracownicy działów kadr.

Celem szkolenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów z zakresu prawa pracy. Pozwoli to zapoznanie ze wszelkimi uregulowaniami prawnymi oraz na dobór odpowiednich, zgodnych z prawem form działania w zakresie prawidłowego zarządzania działaniami i dokumentacją kadrową.

 • Prawne aspekty rekrutacji
 • Jak przyjąć pracownika?
 • Co dalej w przypadku ustania stosunku pracy?
 • Co w przypadku konieczności zmiany treści w umowie?
 • Planowanie i rozliczenie czasu pracy
 • Zasady udzielania urlopu
 • Zasady udzielania wynagrodzeń
 • Odpowiedzialność pracownika
 • Mobbing
 • Dyscyplinowanie

Szkolenie trwa 10 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 230,00zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Właściciele firm, Zarząd, Asystentki,  Specjaliści ds. przetargów, Specjalistów ds. projektów Unii Europejskiej,, pracownicy firm oraz Administracji Publicznej

Celem szkolenia  jest pozyskanie szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych. Pozwoli to na swobodne poruszanie się  w procedurach zamówień publicznych oraz pozyskiwania zamówień.

1. Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych:

zakresregulacji zamówień publicznych,zestawienie aktów prawnych,

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy

 • definicja zamówienia publicznego,
 • procedury udzielania zamówień ( uproszczona, podstawowa i zaostrzona zamówienia o charakterze mieszanym)
 • zamówienia całkowicie lub częściowo wyłączone spod rządów ustawy.

3. Zasady udzielania zamówień

 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność,
 • pisemność,
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

4. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu:

 • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
 • uzupełnianie dokumentów,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania - przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
 • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części,
 • wybór trybu postępowania,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • ogłoszenia.

6. Tryby postępowania:

 • ogłoszenia i zaproszenia,
 • terminy,
 • wadium,
 • kwalifikacja wykonawców,
 • negocjacje.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • definicja oferty, forma oferty, treść oferty, oferta częściowa,
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą,
 • otwarcie ofert,
 • oczywista omyłka pisarska, omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny oferty,
 • odrzucenie oferty,
 • rażąco niska cena,
 • kryteria oceny ofert,
 • zawiadomienie o wyniku postępowania,
 • unieważnienie postępowania,
 • zawarcie umowy,
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8. Umowy o zamówienia publiczne

forma umowy,okres, na jaki można zawrzeć umowę,zmiany umowy,szczególny przypadek odstąpienia od umowy,unieważnienie umowy,zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9. Środki ochrony prawnej:

 • odwołanie: podmioty uprawnione do wnoszenia, zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
 • skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia.

10. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna.

Szkolenie trwa 10 godzin lub do uzgodnienia.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem aktywizujących metod tj.  ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusja.

Cena szkolenia: 240,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

Osoby decydujące o strategii zarządzania i bezpieczeństwa, managerowie IT, administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI), osoby odpowiedzialne za wdrażanie polityk bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń w instytucjach, pracownicy działów IT, audytorzy i pracownicy ds. kontroli wewnętrznej, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w systemach IT, osoby pracujące z danymi osobowymi.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą

 • Akty prawne regulujące kwestie dotyczące ochrony danych osobowych - charakterystyka
 • Kompleksowe omówienie ustawy w aspekcie nowelizacji
 • Generalny Inspektor - zakres uprawnień, praktyka kontrolna, decyzje, najnowsze orzecznictwo
 • Wykorzystanie danych w celach promocyjnych urzędu - uwarunkowania prawne
 • Rola administratora danych oraz ABI w strukturze ochrony danych osobowych
 • Rejestracja zbiorów danych (aktualizacja oraz zwolnienia z rejestracji) - wypełninie formularzy
 • Zabezpieczenie danych osobowych
 • Wymagana dokumentacja - Polityka bezpieczeństwa oraz instrukcje
 • Narusznaie ustawy - odpowiedzialnośc dyscyplinarna, karna i cywilna
 • Studium przypadku - rozwiązywanie kazusów

Szkolenie trwa 10 godzin.

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, ćwiczenia i gry negocjacyjne, studium przypadku

Cena szkolenia: 380,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

4. PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.

Zakres szkoleń dotyczący Projektów Unii Europejskiej jest szeroki i bardzo rozległy.

Poniżej w tematyce szkoleń podajemy przykładowe zagadnienia w jakich prowadzone będą szkolenia.

 • Przygotowywanie wniosków o płatność
 • Praktyczne zagadnienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach POKL
 • Sprawozdawczość z realizacji projektów w ramach POKL
 • Wybrane aspekty z realizacji projektów z uwzględnieniem uchybień we wnioskach o płatność oraz podczas kontroli projektów
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL
 • Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów w ramach POKL
 • Warsztaty odrzuconych wniosków – ocena formalna, merytoryczna, popełniane błędy
 • Zasady rozliczania kosztów i konstruowania budżetu przy pomocy kwot ryczałtowych
 • Warsztaty stosowania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis;

Szkolenie trwa 10 godzin lub do uzgodnienia zgodnie z tematyką.

Cena szkolenia: 400,00zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

coaching pracowników

5. KADRY PŁACE

Pracownicy działu kadr

Zapoznanie się z najnowszymi zmianami w prawie pracy i zasad ....

 

Wynagrodzenie za pracę 2h
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej 2 h
Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne 2 h
Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń 2 h
Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia 3 h
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 3 h
Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego 6 h

Szkolenie trwa 20 godzin.

 

Cena szkolenia: 1086,00 zł /osoby (min 7 osób)
Termin do uzgodnienia.

 

6. KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi postępowania z dokumentacją, organizacją i zadaniami archiwum i składnicy akt, rodzajami współczesnej dokumentacji, kwalifikacją archiwalną współczesnej dokumentacji, organizacją pracy kancelaryjnej, dokumentacją niejawną i tajną oraz postępowaniem z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

Kursy kancelaryjno-archiwalne I stopnia

Program kursów I stopnia obejmuje następujący zakres tematyczny:

 • prawne podstawy postępowania z dokumentacją (3 godz.),
 • dokumentacja niejawna (1 godz.),
 • rodzaje i postać dokumentacji współczesnej(2 godz.),
 • kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B (4 godz.),
 • organizacja pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt (6 godz.),
 • organizacja i zakres działania archiwum zakładowego – w tym wycieczka do wzorcowego archiwum zakładowego (5 godz.),
 • archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej (6 godz.),
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (3 godz.),
 • postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych (2 godz.),
 • komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych (2 godz.).

Kursy kancelaryjno-archiwalne II stopnia

Program kursów II stopnia koncentruje się na przekazaniu słuchaczom wiedzy z następującego zakresu:

 • organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy (5 godz.),
 • rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje (4 godz.),
 • ustalenie przynależności zespołowej (6 godz.),
 • archiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu do archiwum państwowego (13 godz.),
 • archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 godz.),
 • archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji (4 godz.),
 • systemy ewidencji zasobu archiwalnego (3 godz.).

Szkolenie trwa:

34 godziny - Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
38 godzin - Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

Kurs kancelaryjno-archiwalnY I stopnia 896,00 zł
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia 996,00 zł

Minimalna ilość osób: 5

Termin do uzgodnienia.

 

6a.  INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi postępowania z dokumentacją, organizacją i zadaniami archiwum i składnicy akt, rodzajami współczesnej dokumentacji, kwalifikacją archiwalną współczesnej dokumentacji, organizacją pracy kancelaryjnej, dokumentacją niejawną i tajną oraz postępowaniem z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

Obowiązujące przepisy prawne 1 godz.
Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej: 1 godz.
Podstawowe czynności kancelaryjne 2 godz.
Systemy kancelaryjne 2 godz.
Opracowanie i wdrożenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej 2 godz.
Redagowanie pism urzędowych, struktura i status pisma urzędowego, cechy stylu urzędowego 2 godz.
Tworzenie dokumentacji na stanowiskach. 1 godz.
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt teoria i praktyka 2 godz.
Tworzenie teczki akt 1 godz.
Archiwizowanie akt 6 godz.

Szkolenie trwa 20 godzin

Cena szkolenia: 250,00 zł /osoby (min 10 osób) 
Termin do uzgodnienia.

 

7. OBSŁUGA KASY FISKALNEJ 10 godzin

Wszyscy, którzy chcą nauczyć sie obsługi kas fiskalnych.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy z obsługą kasy fiskalnej.

Elementy przepisów prawnych dot. obsługi kas fiskalnych 1 godzina
Obowiązki sprzedawcy 1 godzina
Budowa kasy fiskalnej 1 godzina
Podstawowe funkcje kasjerskie 1 godzina
Sprzedaż towarów, organizacja sprzedaży 3 godziny
Raportowanie 1 godzina
Obsługa kasy fiskalnej 2 godziny

Szkolenie trwa 10 godzin (2 dni x 5 godzin)

Szkolenie już od 5 osób w grupie

Cena szkolenia: 175,00 zł /osoby (min 5 osób)
Termin do uzgodnienia.

Po kursie wydawane jest zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

 

7a. OBSŁUGA KASY FISKALNEJ 30 godzin

Wszyscy, którzy chcą nauczyć sie obsługi kas fiskalnych.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy z obsługą kasy fiskalnej.

Elementy przepisów prawnych dot. obsługi kas fiskalnych godzina
Obowiązki sprzedawcy godzina
Budowa kasy fiskalnej godzina
Podstawowe funkcje kasjerskie godzina
Sprzedaż towarów, organizacja sprzedaży godziny
Raportowanie godzina
Obsługa kasy fiskalnej godziny

Szkolenie trwa 30 godzin.

Szkolenie już od 5 osób w grupie

Cena szkolenia: 240,00 zł /osoby (min 5 osób) 
Termin do uzgodnienia. 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

8. SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym, w tym obsługi kasy fiskalnej.

Przestrzeganie zasad bhp w jednostce handlowej 2 godziny
Organizacja handlu w gospodarce rynkowej 10 godzin
Organizacja sprzedaży detalicznej 20 godzin
Organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów 16 godzin
Wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych 16 godzin
Obsługiwanie klienta, przebieg sprzedaży detalicznej 32 godzin
Towaroznawstwo 10 godzin
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 24 godzin

 

Szkolenie trwa 130 godzin

Szkolenie już od 5-osobowych grup

Cena szkolenia: 899,00 zł /osoby (min 5 osób)
Termin do uzgodnienia lub po skompletowaniu grupy.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

9. PRACOWNIK BIUROWY

Chcesz znaleźć pracę w biurze lub sekretariacie? Chcesz skutecznie nim zarządzać i usprawnić jego pracę. Jeśli tak, to szkolenie jest skierowane właśnie do Ciebie!

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy w nowoczesnym biurze. Obecne wymagania wobec pracownika biuroweg są wysokie np.: prowadzenie korespondencji, organizacja posiedzeń i zebrań, obsługa klientów czy zagranicznych delegacji.

Aspekty prawne prowadzenia biura 10 godzin
Przepisy BHP 5 godzin
Obsługa komputera i urządzeń biurowych 35 godzin
Technika biurowa 30 godzin

Szkolenie trwa 80 godzin.

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Szkolenie w grupach max. 10-cio osobowych

Cena szkolenia: 770,00 zł /osoby

Termin kursu: po skompletowaniu grupy - już od 5 osób.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

10. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Chcąc wykonywać taki zawód powienieś być perfekcyjnie przygotowany do spotkań i rozmów z potencjalnymi klientami, a także umieć opracowywać nowe sposoby ich pozyskiwania, odkrywać nowe grupy docelowe czy zdobywać oferty i realizować specjalne, indywidualne zamówienia. Pracy po tym kursie możesz szukać w każdej firmie sprzedającej zarówno towary jak i usługi.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy na jednym z najlepiej opłacanych i poszukiwanych stanowisk. Kursant w trakcie szkolenia zapozna sie  m.in. z technikami sprzedaży.

Kształtowanie wizerunku przedstawiciela handlowego 10 godzin
Przeprowadzenie analizy rynku i wybór docelowych segmentów 20 godzin
Prowadzenie sprzedaży 30 godzin

Szkolenie trwa 60 godzin.

Cena szkolenia: 520,00 zł /osoby (min 5 osób)
Termin do uzgodnienia - po skompletowaniu grupy

11. MAGAZYNIER

Pracy po tym kursie możesz szukac w każdej firmie posiadającej magazyn czu super- i hipermarketach.

Nabycie umiejętności i wiedzy pozwalającej na wykonywaniu pracy na stanowisku magazyniera oraz nadzorującego pracę magazynu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach 3 godziny
Zapasy magazynowe 5 godzin
Budowle magazynowe 2 godziny
Wyposażenie magazynów 10 godzin
Technologia magazynowania 10 godzin
Dokumenty magazynowe 5 godzin
Kontenerowy System Transportowy w gospodarce
magazynowej
5 godzin
Organizacja gospodarki magazynowej 13 godzin
Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic
w przyjęciu na stan magazynu i różnic inwentarzowych
7 godzin
Nowoczesne urządzenia informatyczne wspomagające
zarządzanie przebiegiem procesu magazynowego
- praktyczne zastosowanie programów magazynowych
10 godzin

Szkolenie trwa 70 godzin.

Grupa już od 3 osób

Cena szkolenia: 830,00 zł /osoby (min 3 osób)
Termin do uzgodnienia.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

12. MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I EGZAMINEM UDT

Pracy po tym kursie możesz szukac w każdej firmie posiadającej magazyn czu super- i hipermarketach, w szczególności tam gdzie wykorzystuje się wózki widłowe.

Nabycie umiejętności i wiedzy pozwalającej na wykonywaniu pracy na stanowisku magazyniera oraz nadzorującego pracę magazynu oraz opanowanie sztuki obsługi wózka widłowego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach 3 godziny
Zapasy magazynowe 5 godzin
Budowle magazynowe 2 godziny
Wyposażenie magazynów 10 godzin
Technologia magazynowania 10 godzin
Dokumenty magazynowe 5 godzin
Kontenerowy System Transportowy w gospodarce magazynowej 5 godzin
Organizacja gospodarki magazynowej 13 godzin
Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu i różnic inwentarzowych 7 godzin
Nowoczesne urządzenia informatyczne wspomagające zarządzanie przebiegiem procesu magazynowego-praktyczne zastosowanie programów magazynowych 10 godzin
Wózek widłowy 67 godzin

Kurs trwa 136 godzin.

 

Cena szkolenia: 1350,00 zł /osoby (min 3 osób)
Termin do uzgodnienia.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

13. ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeżeli chcesz założyć własną działalność gospodarczą, a nie do końca czujesz sie mocny w gąszczu papierów, procedur i przepisów - koniecznie skorzystaj z tego kursu.

30 godzin praktycznej wiedzy o twojej firmie to dobry start w lepszą przyszłość!

 

Etyka i negocjacje w biznesie 2 godziny
Zagadnienia prawne 2 godziny
Planowanie i uruchamianie działności gospodarczej 20 godziny
Dokumentacja firmy 4 godziny
Pomoc publiczna i Fundusze pomocowe dla przedsiębiorców 2 godziny

Szkolenie trwa 30 godzin.

Grupa już od 5 osób

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 5 osób)
Termin do uzgodnienia, po zebraniu grupy.

 

14. OPIEKUN W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM
lub SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zgodnie z Ustawą  dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,poz. 235) w sprawie wymagań dotyczących opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym kurs przeznaczony jest dla osób:

 • posiadających co najmniej wykształcenie średnie,
 • nie posiadających kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego,
 • nie posiadających co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

WYMAGANA WSTEPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • Zamiłowanie do pracy z dzieckiem,
 • Zrównoważone reakcje emocjonalne,
 • Zdolność nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
 • Tolerancja,
 • Wrażliwość estetyczna,
 • Uzdolnienia estetyczne,
 • Spostrzegawczość,
 • Wytrwałość cierpliwość,
 • Odpowiedzialność i obowiązkowość

Głównym celem jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych na stanowisku opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym, zdobycie nowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy

Program szkolenia zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzja nr 25/2014

 • dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia z 
  • psychologii dziecka,
  • pedagogiki wczesnoszkolnej,
  • opieki pielęgnacyjnej,
  • pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności niezbędnych do stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • prowadzenia zajęć metodycznych,
 • edukacji małego dziecka,
 • diagnozowania zaburzeń rozwojowych

DECYZJĄ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

nr 25/2014 z dnia 31 lipca 2014r.

na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.1457) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, po. 368) w zw. z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzeniu programów szkoleń złożonego przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego APUS z siedzibą w Częstochowie,

zostały zatwierdzone na okres 5 lat:

 1. Program Szkolenia dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
 2. Program Szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
 3. Program Szkolenia dla wolontariusza,
 4. Program Szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. Program Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna

Więcej informacji dotyczacych w/w szkoleń można uzyskać pod nr tel. 34/ 361-56-15 lub

280 godzinne szkolenie  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „ustawą” w tym 200 godz. zajęć teoretycznych i 80 praktyki zawodowej (10 dni po 8 godzin)

Szkolenie odbywać się będzie w weekendy - soboty i niedziele, przez okres ok. 12 tygodni lub od poniedziałku do piątku przez ok. 5 tygodni prowadzone w formie warsztatów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej –

Cena szkolenia: 1750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

15. OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Osoby, które chcą zdobyć zatrudnienie przy opiece nad osobami starszymi lub chcące się tekimi opiekować.

 • nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności opiekuna
 • Pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
 • wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym,
 • wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa

W swoim wyposażeniu posiadamy:

 • Łóżko,
 • zestaw pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • środki higieniczne,
 • pieluchy
 • fantom do treningu pierwszej pomocy

Szkolenia odbywają się w klimatyzowanych, w pełni wyposażonych salach szkoleniowych z dostępem do zaplecza sanitarnego oraz aneksu kuchennego.

Aby nasza oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna oprócz szkolenia dla opiekunek oferujemy naukę  branżowego języka niemieckiego i angielskiego.

Ponadto posiadamy i jesteśmy twórcami narzędzi do badania predyspozycji zawodowych.

Posiadamy również zakupione testy psychologiczne w szczególności: testy KKS, kwestionariusz kompetencji społecznych i inne.

Kurs trwa 70 godzin.

Spod naszych skrzydeł wyszło już kilkadziesiąt Wykwalifikowanych Opiekunek.

Cena szkolenia: 976,00 zł /osoby (min 5 osób)

Zapewniamy materiały szkoleniowe i badania lekarskie.

Oferujemy zorganizowanie kursu w grupach liczących nawet 5 osób.

Termin do uzgodnienia.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

pokaż następne

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS